fbpx

Handelsbetingelser
Nærværende aftale (“Aftalen”) udgør hele aftalen mellem IVN A/S og Partneren.

Baggrund og formål

Baggrunden for indgåelse af nærværende aftale er, at IVN og Partneren ønsker at indgå et samarbejde, hvorefter Partneren via IVN.dk får adgang til eksponering overfor medlemmerne af på IVN.dk.

1.1 IVN er en fordelsklub for iværksættere, der bl.a. arbejder for at hjælpe iværksætterne med at opnå større succes, med at skabe relevante og værdiskabende services for det enkelte medlem og med at sikre enklere regler for iværksætteri i Danmark.

1.2 Parterne er derfor blevet enige om, at samarbejde med henblik på at skabe værdi for begge parter.

1.3 Efter henvisning fra IVN.dk til Partneren er samarbejdet mellem medlemmet og Partneren uvedkommende for IVN.

1.4 Der er tale om et frivilligt samarbejde mellem Parterne som enkeltstående virksomheder og ikke et fælles selskab, joint venture eller anden juridisk enhed, og hver Part skal fortsat selv tegne og bære ansvar for hver Parts egen virksomhed og kan ikke forpligte den anden Part.

2. Pligter

2.1 Parterne skal hver især optræde loyalt over for den anden Part og tilstræbe et sundt samarbejde.

2.2 IVN skal profilere og annoncere leverandørens tilbud på sin online platform samt registrere medlemmernes trafik fra IVN.dk til Partnerens tilbud.

2.3 Partneren skal oprette et Tilbud på hjemmesiden IVN.dk med grundlæggende oplysninger om Partneren og tilbuddet, med sigte på at hverve kunder for Partneren.

2.4 Parterne er enige om, at der for hver part udpeges en fast kontaktperson.

3. Betaling

3.1 Betaling for partnerskabet trækkes hver 30. dag automatisk via betalingskort. IVN fremsender elektronisk faktura for købet.

3.2 Abonnementet er indeksreguleret, hvorfor den månedlige ydelse reguleres én gang årligt pr. 1. januar, første gang pr. 1/1

2021.

3.3 Alle priser ovenfor er angivet eksklusiv moms.

4. Periode og opsigelse

4.1 Nærværende aftale kan af begge parter opsiges med 1 måneders varsel til udgangen af en måned.

4.2 Såfremt en af Parterne væsentligt misligholder denne Aftale, bortfalder Aftalen straks.

5. Ansvar

5.1 Parterne er hver især ansvarlige for eventuelle skader, de måtte lave eller ansvar de måtte pådrage sig.

6. Forsikring

6.1 Parterne er forpligtet til at have tegnet erhvervsansvarsforsikring i et anerkendt forsikringsselskab.

6.2 En Part kan kræve at se dokumentation herfor af den anden Part.

7. Misligholdelse

7.1 Ved aftalens væsentlige misligholdelse er den ikke-misligholdende Part berettiget til at gøre sædvanlige misligholdelsesbeføjelser gældende.

7.2 Ophævelse kan dog kun ske, såfremt misligholdelsen ikke er bragt til ophør 3 dage efter afsendelsen af skriftligt påkrav.

7.3 Påkravet skal angive misligholdelsesgrund og angive, at aftalen vil blive ophævet, såfremt forholdet ikke er berigtiget inden fristens udløb.

7.4 Den misligholdende part er forpligtet til at erstatte den ikke-misligholdende parts tab i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

7.5 Såfremt en part erklæres konkurs eller træder i betalingsstandsning, er dette at sidestille med væsentlig misligholdelse.

7.6 Såfremt en af parterne ikke overholder forpligtelserne i henhold til nærværende aftale, betragtes dette som misligholdelse.

7.7 Såfremt en eller flere bestemmelser i aftalen ved en eller flere konkrete lejligheder som følge af at parternes aftale eller praksis fraviges, skal sådanne fravigelser ikke af en part kunne påberåbes til støtte for, at aftalen eller den pågældende bestemmelse er helt eller delvis bortfaldet.

8. Fortrolighed

8.1 Kommercielle oplysninger, som Parterne kommer i besiddelse af angående den anden part, skal anses for fortrolige og må ikke videregives til tredjepart uden partens forudgående skriftlige samtykke. Brud herpå udløser en bod på 50.000 kr. pr. overtrædelse. Betaling af bod gør ikke forholdet lovligt.

8.2 Ovenstående forbud skal ikke gælde oplysninger, i) som er offentligt tilgængelige, ii) som en Part kommer i besiddelse af i god tro fra en tredjepart, iii) som en Part er forpligtet til at udlevere i henhold til lov.

9. Øvrige bestemmelser

9.1 Parterne optræder hver som selvstændige erhvervsdrivende og er ikke berettiget til at indgå aftaler på den anden Parts vegne, eller på anden måde at forpligte den anden Part.

9.2 Parterne er ikke berettiget til at overdrage rettigheder eller forpligtelser under Aftalen til andre.

9.3 Ændringer eller tilføjelser til nærværende Aftale kræver enighed blandt Parterne, og ændringerne eller tilføjelsen vedlægges nærværende aftale som tillæg, og dette tillæg underskrives af begge Parter.

9.4 Hver Part afholder egne omkostninger i forbindelse med indgåelsen af denne kontrakt.

9.5 Parterne forpligter sig til at genforhandle aftalen, såfremt grundlæggende forudsætninger for aftalen ændrer sig væsentligt.

10. Lovvalg og værneting

10.1 Aftalen er underlagt dansk ret.

10.2 Tvister, der måtte udspringe af eller i forbindelse med Aftalen skal i første omgang søges løst ved forhandling og dernæst ved mediation. Kan tvisten ikke løses ved én af disse, afgøres sagen ved retten i Aarhus.

Er du interesseret i at høre nærmere om mulighederne for at blive specialist?

Udfyld dine oplysinger, og vi ringer dig op, og vi kan vi tage en snak.